Sammen om fremtiden

Sammen om fremtiden

– Generationsmøder for håb og klimahandling

Vi skal være som den bedstefar, der planter et træ, i hvis skygge han ved, at han aldrig selv vil komme til at sidde.

Carsten Jensen, fra Ilden, vi varmer os ved, ilden vi ødelægger med. Fra Litterære Folkehøringer på Albertslund Bibliotek

Generationsmøder

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har siden 2021 arbejdet med at engagere og mobilisere voksne 60+ omkring FN’s verdensmål på landets biblioteker i lokale handlefællesskaber i projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL. 36 biblioteker har i dag grupper af seniorer, der på forskellig vis og på forskelligt niveau samles om at være med til at skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Et særligt fund i løbet af projektet har været, at generationsmøder har fungeret som en særlig drivkraft på tværs af de lokale aktiviteter. Målgruppen af voksne 60+ har fundet særlig energi og mening i at lave klimahandlinger på tværs af generationer.

 

Image preview

Sammen om fremtiden 

Sammen om fremtiden bygger videre på viden og læring opbygget i projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL, på de eksisterende handlefællesskaber, der i dag er etableret og igangsat gennem projektet og bibliotekernes kompetencer med at facilitere mødet mellem borgerne. Herudover vil projektets gruppe af særligt engagerede, motiverede og trænede seniorer (rejseholdsdeltagere) blive en aktiv del i den nye indsats.

Samtidig understøtter både resultaterne fra SAMMEN OM VERDENSMÅL og udviklingen af det nye projekt bibliotekernes organiserede arbejde med Verdensmål gennem netværket DB2030 og med UGE17 – borgernes verdensmålsuge – som nationalt omdrejningspunkt for formidling af verdensmål til hverdagsmål.

Futures literacy

Futures Literacy – en vej til fælles håb og klimahandlinger på tværs af generationer

På den ene side har vi en ældre generation, der ønsker at overdrage en bedre og mere bæredygtig verden til de næste generationer. På den anden side oplever vi unge, der mistrives og for nogens vedkommende med den opfattelse, at klimaets tilstand er de ældre generationers skyld. Her er brug for metoder til at bygge bro mellem generationskløften, så de sammen får mulighed for at skabe et fælles billede af en bedre fremtid – som dels giver håb og dels giver anledning til handling. Det kan f.eks. være gennem overleveringer af erfaringer fra liv levet, hvor tidligere kriser er overvundet overfor afmagten hos den unge lige nu og her.

I (red: Folkeoplysningen) har et meget stort arbejde foran jer – for at engagere mennesker, i fællesskaber, lokalt, i deres fag, i deres lokalmiljøer, og mest af alt i en ny forestilling om fremtiden.

Anna Bjerre Johansens, aktivist i den Grønne Ungdomsbevægelse

Projektet tager udgangspunkt i Futures Literacy eller “fremtidskundskaber” som ramme for generationsmøderne. Her arbejdes med en demokratisering af fremtiden dvs. tilegnelse af færdigheder og sprog, som giver mulighed for at tage del i den demokratiske debat om fremtiden, hvor nye mere bæredygtige fremtidsbilleder etableres som alternativ til eksisterende klimadystopier. Fra pacificerende fremtidsforestillinger til håb og handlemuligheder.

Futures Literacy er udviklet af UNESCO og kan beskrives som evnen til at forstå og navigere i komplekse og usikre fremtider. Uddannelsesforløbet afholdes og udvikles i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning, der er Chair på FL I Danmark for UNESCO.

Voksne 60+

Projektets primære målgruppe er voksne 60+. Målgruppen er bredt defineret og dækker alle seniorer, der enten er pensionerede eller er tæt på at forlade arbejdsmarkedet. Der arbejdes således ikke med en øvre eller nedre aldersgrænse.

I forbindelse med projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL gennemførte Tænketanken en landsdækkende undersøgelse, der viste at seks ud af ti borgere, der har rundet 60 år, gerne vil bidrage aktivt til en mere bæredygtig fremtid, ligesom tre ud af fire er bekymrede for, at klimaforandringer vil påvirke de yngre generationers fremtid.

Unge

Projektets sekundære målgruppe er ’unge’. Adskillige undersøgelser viser, at unge mennesker er meget optagede af klimaforandringerne. Senest har en undersøgelse fra tænketanken Kraka fra 2023 vist, at i en tid fyldt med usikkerheder, krig og kriser er det klimaforandringer, der er det største bekymringspunkt blandt unge i alderen 12-30 år3. 27% har tilkendegivet, at de »ofte eller hele tiden« bekymrer sig om klimaforandringer i deres hverdag, og 18% af respondenterne overvejer at lade være med at få børn på grund af klimaforandringer.

Biblioteksansatte

Biblioteksansatte er den tredje målgruppe og en væsentlig aktør i forhold til at facilitere generationsmøderne og skabe rammerne for fællesskaber og de fælles klimahandlinger. Biblioteksansatte kan med deres lokalkendskab både være indgangen og kontakten til de unge på skoler, ungdomsuddannelser-/skoler m.m., facilitere Futures Literacy Labs og have fokus på rummelighed og fælles oplevelser samt yde den nødvendige ramme for de videre klimahandlinger herunder kontakt til andre organisationer eller lokale initiativer.

Projektets 4 faser:

– Udvikling af læringssporet i samarbejde med bibliotekerne i Albertslund, Ballerup, Gladsaxe,    Hillerød, Middelfart, Aarhus og Instituttet for Fremtidsforskning.
– Uddannelse af biblioteksansatte til facilitering af Futures Literacy Labs. (60 biblioteksansatte).
– Afholdelse af lokale Futures Literacy Labs, som generationsmøder. (30 biblioteker).
– Konkrete fælles klimahandlinger, lokalt på tværs af generationer.

SAMMEN OM VERDENSMÅL

Verdensmålene opfordrer os til at samarbejde på tværs af nationer, men også lokalt. Derfor handlede SAMMEN OM VERDENSMÅL om at styrke og udvikle lokale fællesskaber med de mange verdensmål for øje.  Projektet er beskrevet i VILLUM og VELUX Fondenes Årsskrift 2022, link til artiklen.

Selvom projektet sluttede i december 2023, fortsætter verdensmålsarbejdet på landets folkebiblioteker. Og det er stadig muligt at hente en masse inspiration her på siden, hvor vi har håndbøger, webinarer, undersøgelser og podcastserien ”VI GØR DET SAMMEN”.

SocialRespons har fulgt projektet fra til start til slut og har på den baggrund udarbejdet en virkningsevaluering af projektet. Læs mere her.

SAMMEN OM FREMTIDEN er støttet af VELUX FONDEN, i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Velux Fonden står bag ‘Sammen om verdnesmål’Danmarks BiblioteksforeningTænketanken remtidens Biblioteker