vidensbank

viden om:

baggrund
Analyser, hvidbog, segmenter…

drift
Værktøjer til grøn omstilling…

borgerinddragelse
håndbøger, best-practice, Samskabelse, fællesskaber, folkelig foranrking…

formidling
viden, fakta, klima, verdensmål…

metoder
futures literacy, design Thinking, litterære folkehøringer…

Undervisning i verdensmål
forløb, kurser, den grønne rygrad, dr…

verdensmål i bibliotekerne
projekter, litteraturlister, eksempler…

Verdensmål i dk
samarbejdspartnere, folkemøder, naturen, netværk…

VIDEN OM DB2030 INDSATSERNE
ARTIKLER, FORSKNING, OMTALER…

 

 

baggrund
analyser, hvidbog, segementer…

 • Danmarks globale forbrug
  Ifølge CONCITOs opdaterede beregning af Danmarks globale forbrugsudledninger i denne rapport udleder hver dansker i gennemsnit 13 tons CO2e årligt, hvilket er cirka det dobbelte af en gennemsnitlig verdensborger. De største forbrugsudledninger stammer fra vores forbrug af transport, fødevarer, boliger og energi, men der er også en betydelig udledning fra forbruget i den offentlige sektor, fritids- og kultursektoren og vores køb af tøj, personlig pleje og boliginventar. 
 • Danskerne og klimaet
  Hvor vigtigt er klimaet for de danske forbrugere? Hvem, mener de, har det primære ansvar, og hvad er de villige til selv at gøre? Disse og mange andre spørgsmål har Instituttet for Fremtidsforskning i partnerskab med Epinion sat sig for at besvare for at give indblik i, hvor let eller besværligt det bliver at indfri vores klimaløfter og skabe en grøn fremtid. Man skal udfylde en formular for at få tilsendt rapporten.

 • Danskernes Grundværdier og potentialer for engagement i den grønne omstilling DeltagerDanmarks nye segmentundersøgelse. Alle danskere kan engageres i den grønne omstilling, men der er forskel på, hvad der engagerer dem. Hvis vi ikke er opmærksomme, risikerer vi at skubbe nogle danskere væk fra klimahandling. Derfor har DeltagerDanmark og analysebureauet Electica lavet en analyse, der viser, hvordan man kan engagere forskellige segmenter i den grønne omstilling.

   

 • FN’s VERDENSMÅL I DANSKE KOMMUNER
  Et casestudie af tre danske kommuners oversættelse og samskabelse af verdensmålene Ph.d.-afhandling af Jannik Egelund. Med udgangspunkt i Gladsaxe, Guldborgsund og Vejle kommuner. Godt indblik i forskellige og konkrete måder at anskue verdensmål på, bl.a. overfor brugen af bæredygtighed i en kommunal kontekst.

 • Framgångsfaktorer och utmaninger NY
  Svensk rapport: Kulturrådet har gett Sweco i uppdrag att utreda hur Sveriges folkbibliotek och regionbibliotek arbetar med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Genom detta uppdrag vill Kulturrådet få ökad kunskap om hur folkbiblioteken tar hänsyn till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen i sitt arbete. 

 • Hovedrapport – Sammen om verdensmål
  Moos-Bjerre har for Tænketanken Fremtidens Biblioteker gennemført en omfattende undersøgelse, der afdækker ældre borgeres holdninger og kendskab til verdensmålene, deres interesse for aktiviteter og fællesskaber samt villighed til at være frivillige. Undersøgelsen peger på, hvordan folkebibliotekerne i Danmark kan styrke deres rolle i at understøtte de ældres frivillige engagement og skabe lokalt involverende fællesskaber.

 • Omstilling på vippen: En hvidbog om forbrug, adfærd og folkelig deltagelse i grøn omstilling
  Danmarks grønne omstilling er på vej i en ny fase, der kræver et nyt øget fokus på folkelig deltagelse. De nødvendige tiltag og beslutninger på klimaområdet skal tættere på danskernes hverdag og de fællesskaber de dagligt indgår i. I en ny hvidbog præsenterer DeltagerDanmark og CONCITO forskningen bag fællesskabers betydning for grøn omstilling og de konkrete virkemidler samt institutionelle designs, der kan fremme de nødvendige handlingsfremmende samtaler og bæredygtige fællesskaber.

   

 • Sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost NY
  I perioden 2020-2023 har Sociologisk Institut på Københavns Universitet og CONCITO gennemført et forsknings- og praksisprojekt om sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost blandt unge. Denne rapport sammenfatter de vigtigste forskningsresultater samt indtryk fra de grønne grønne samtalemiddage.

 

 • UPSCALE
  Opskalering af bæredygtig deling via offentlige biblioteker. Projektet undersøger offentlige biblioteker som omdrejningspunkt for bæredygtig omstilling. Danske deltagere: Københavns Universitet, Ballerup Bibliotekerne og Odense Bibliotekerne.

borgerinddragelse
håndbøger, best-pratice, samskabelse, fælleskaber, folkelig forankring…

 • Børnenes Verdensmålskatalog

  Til de mindre børn (og deres voksne) har 2030 Skoler lavet Børnenes Verdensmålskatalog. I Børnenes Verdensmålskatalog finder du forslag til hverdagshandlinger, som børn og unge kan gøre – på egen hånd og sammen med deres kammerater, skole, forældre og lokalsamfund.

 • En guide til at arbejde med fællesskaber og verdensmål på bibliotekerne

  Tænketanken har udgivet en guide med inspiration til at opstarte og nære fællesskaber, som gerne vil bidrage til FN´s verdensmål. I guiden får du gode råd og eksempler på, hvordan vi i fællesskab kan omsætte gode ideer til bæredygtige handlinger. Erfaringerne er primært baseret på erfaringer fra aktiviteter for borgere, der er fyldt 60 år, men kan bruges i alle sammenhænge – også udenfor biblioteket. Og du kan bestille fysiske eksemplarer helt gratis ved at sende en mail til: kgh@fremtidensbiblioteker.dk Du kan også downloade guiden.

   

 • Folkemødekataloget CHORA2030
  Foreningen Folkemødet og CHORA 2030 gennemførte i foråret 2019 fem folkehøringer om verdensmålene i samarbejde med fem danske kommuner. Efter høringerne blev borgernes 222 idéer samlet i et idékatalog.

   

 • Fællesskaber og verdensmål på biblioteket – en guide til biblioteksmedarbejdere
  Bibliotekerne har gode forudsætninger for at skabe lokal handlekraft og opbakning til verdensmålene. Men ved borgerne det? Og har vi været gode nok til at inddrage borgerne i planlægningen og udførelsen af de aktiviteter, som bibliotekerne er værter for? I denne nye håndbog deler vi generøst ud af alle vores erfaringer med at skabe og facilitere fællesskaber fra eksperter, biblioteksmedarbejdere og top engagerede medborgere, der arbejder meget vedholdende for at skabe en bedre verden. Du kan downloade guiden eller sende en mail til kgh@fremtidensbiblioteker.dk for at få tilsendt op til 30 eksemplarer helt gratis, som du kan dele med kolleger og samarbejdspartnere. 
 •  Inspirationskatalog – Verdensmål i UGE17 – Lokal samskabelse
  Mange af landets biblioteker er bekendte med UGE17 Bibliotekernes Verdensmålsuge, og en stor andel har også været med til at markere ugen, da den løb af stablen for første gang i april 2023. På bibliotekerne i Esbjerg, Middelfart, Nyborg og Tønder har de også været med, men de har grebet opgaven med UGE17 lidt anderledes an. Få god hjælp til jeres næste UGE17 her.

 • Klimahandling i fællesskab
  I dette handlekatalog har DeltagerDanmark og CONCITO samlet en række projektforslag til, hvordan man kan være med til at gøre ens boligforening, landsbyfællesskab, gade eller lokalsamfund grønnere i fællesskab med andre. Handlekataloget henvender sig til alle, som ønsker at tage initiativ til og drømmer om at komme i gang med et eller flere meningsfulde klimaprojekter.

 • Rough guide to citizen engagement in public libraries 

  This rough guide explores the role of public libraries in facilitating citizen engagement processes. This toolkit will showcase how public libraries can act as inclusive fora and active agents that enhance the social impact within their communities and outside. More than that, it argues that public libraries can play a greater role in the domain of policymaking as spaces where policy issues are formulated and collectively addressed.

 • Verdensmål og biblioteker – inspirationskatalog/best-practice fra certificeringen

  Biblioteker over hele landet er allerede i fuld gang med arbejdet, og de første er blevet certificerede. De har udarbejdet handleplaner for deres arbejde med verdensmålene og sat gang i mange forskellige aktiviteter: Fra byttemarkeder, borgermøder og debatarrangementer til bibliotekets egne tiltag som udlån af stofposer lavet af genbrugstekstil og indkøb af genbrugsdelecykler til personalet. Bibliotekerne samarbejder med skoler, lokale foreninger og ildsjæle om at involvere borgere og lokalsamfund i bæredygtige aktiviteter.

  Vi har samlet de mange gode eksempler i et inspirationskatalog.

 • Ældrefællesskaber og biblioteker
  Denne håndbog er til alle, som interesserer sig for, hvordan man kan mindske ensomhed og højne trivsel blandt ældre mennesker. Det er dog især bibliotekssektoren og de boligsociale helhedsplaner, som kan drage nytte af  projektets erfaringer og bruge dets metoder. 

drift
Værktøjer til grøn omstilling

 • CO2 måler – Creative Green Tool
  Statens Kunstfonds grønne værktøj.

  Det er en gratis CO2-beregner udviklet af Julie’s Bicycle, som er målrettet kreative brancher og områder. Det bruges af over 5.000 organisationer i 50 lande til at forstå miljøpåvirkninger fra institutioner, transport, events inde som ude, turnéaktivteter og produktioner. 

 • Grøn Konference- og Event-håndbog
  Grøn Konference- og Event-håndbog er udviklet af Aarhus Events, VisitAarhus, Aarhus Universitets Konferenceafdeling og Worldperfect. Grøn Konference- og Event-håndbog er bygget op om en række operationelle principper indenfor en række områder. Det er områder, de selv som arrangører arbejder med, og som de anbefaler andre arrangører at arbejde med. Se det som en række gode spørgsmål, du kan stille dig selv eller din leverandør, konkrete anvisninger samt gode råd og retningslinjer.
 • Grøn omstilling på arbejdspladsen
  Hvordan bidrager min arbejdsplads til den grønne omstilling? Her er Broen til fremtidens guide til gavn for både miljø og klima og ikke at glemme arbejdspladsen.

 • Nordic Green Roadmap for Cultural Institutions NY
  The Green Roadmap for Cultural Institutions in the Nordic Region aims to enable cultural institutions and artists to act now – whether they are already engaged in green transition or
  taking their frst steps. The roadmap is part of the Sustainable Cultural Experienc es in the Nordic Region project, which falls under the Nordic Council of Ministers’ Sustainable Living programme to accelerate the green transition, and achieve the goals of Agenda 2030.

   

 • The Green library guide
  This green library guide is the expression of our will to improve/do better : it explicitly
  separates the actions undertaken and those that are projects we would like to put into place. Far from erecting the Canopée library as an irreproachable example, this booklet aims to lean on the imperfections of our organisation so we can reduce our ecological impact on the long term. The five chapters are intended as practical tools, combining information on the state of play and tomorrow’s ambitions.

   

 • Viden om grøn omstilling på museerne NY
  Vi ved rigtig meget om, hvad det kræver, og hvor man bør tage fat, når museets CO2-udledninger skal reduceres. Vi ved f.eks., at publikumstransporten, energiforbruget og udstillingsproduktionen – sammen med butiks- og cafédriften – udgør de største andele af langt de fleste museers CO2-aftryk. Vi ved også, hvad opgaven består i, og langt hen ad vejen ved vi, hvilke tiltag, der giver den største effekt. Mange gode tips og værktøjer som også kan bruges på bibliotekerne.

 

 

formidling
viden, fakta, klima, verdensmål…

 • Dansker, kend dine Verdensmål
  De er blevet kaldt ‘verdens vigtigste plan’. Men hvad går planen ud på? Her er (næsten) alt du skal vide om Verdensmålene i Danmark og globalt.

 • DMIs Klimaatlas NY
  Klimaatlas udarbejdes af Nationalt Center for Klimaforskning, og indeholder data om forventede fremtidige ændringer i klimaet på kommuneniveau og dækker hele Danmark. Her på siden kan du se og hente klimadata.
 • DR klimafakta
  Klimaet lige nu: Kloden bliver varmere, havene stiger, isen smelter. Her finder du de vigtigste tal og fakta til at forstå, hvorfor vores klode bliver varmere, og hvor langt vi er med at bremse opvarmningen.
 • Klimaborgertingets (KBH) vidensbank
  Klimaborgertingets vidensbank finder du link til videoer, rapporter, analyser, strategier og anden viden om klima. En uafhængig ekspertgruppe hjælper Københavns Kommune med at samle viden sammen.
 • FN verdensmåls-dokument

  Resolution 70/1. Agenda 2030: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015.

 • Red Verden

  Videnskab.dk serverer konstruktive historier om, hvordan du og politikerne med forskningsbaseret viden i hånden kan bidrage til en bedre verden – både for klimaet, naturen og mennesker.

 • Regeringens handlingsplan 2021

  “Sammen med de nye initiativer gælder, at alle nye lovforslag fremover skal screenes efter alle 17 verdensmål og 169 delmål, så verdensmålene tænkes ind fra start.”

 • Den Store Klimadatabase – baggrundsrapport NY

  Den Store Klimadatabase blev lanceret i februar 2021. I den nye version 1.1 er der foretaget ændringer og rettelser baseret på respons fra fødevareproducenter og brugere af klimadatabasen samt nye videnskabelige indsigter, herunder nye data og emissionsfaktorer for landbruget. Ud over opdateringer og rettelser af resultaterne for de oprindelige 500 fødevaretyper indeholder version 1.1 nye resultater for gennemsnitligt oksekød, grisekød og kyllingekød, da det har været efterlyst af mange brugere. Derudover er der foretaget ændringer i produktnavne og varekategorier, som gør det nemmere at søge og navigere i databasen.

 • TÆNK – Bæredygtighed

  Hvordan holder du en mere bæredygtig ferie – og kan du få et mere bæredygtigt tøjforbrug? Vi arbejder for, at det bæredygtige valg, skal være det lette valg. Og på at synliggøre de bæredygtige valgmuligheder ved at informere, teste og rådgive, så flere engagerer sig, får viden og kompetencer og kan foretage et trygt valg. Dyk ned i vores indhold om bæredygtighed her. Eksempel – Så meget påvirker dit internetforbrug klimaet…
   

 • Verdens Bedste Nyheder
  Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner om fremskridt og løsninger på verdens udfordringer

 • Verdensmål – Danmarks officielle side
  VERDENS VIGTIGSTE PLAN – De 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030. På verdensmål.org kan du følge med i, hvordan Danmark og danskerne arbejder med målene. Du finder også materialer og idéer til, hvordan du selv kan bruge Verdensmålene i din hverdag, både som privatperson og i arbejdslivet i din virksomhed, organisation eller kommune. Siden er drevet af Verdens Bedste Nyheder.

metoder
futures literacy, design thinking, litterære folkehøringer…

 • Design Thinking for Libraries
  The Public Libraries in Aarhus (Denmark) and Chicago (USA), with funding from the Gates Foundation, created the Design Thinking for Libraries toolkit to introduce a way of working that will help you understand the needs of your patrons and engage your communities like never before. We understand that the challenges facing librarians are real, complex and varied. As such, they require new perspectives, new tools and new approaches. Design Thinking allows us to work together to discover what our communities want and experiment to create services, programs and processes to meet their changing needs. This toolkit serves as an introduction.

 • Grønne Talks
  Gennem en række talks zoomer DeltagerDanmark ind, i samarbejde med nationale og internationale tankeledere, på forvaltningsinnovation, fællesskabsorganisering, og hvorfor klimaomstilling kalder på gennemgribende systemforandringer.

   

 • Litterære Folkehøringer NY
  Ideen med folkehøringer er meget enkel: at samle et repræsentativt udsnit af borgerne og lade dem diskutere nogle på forhånd nærmere afgrænsede emner, eller opstillede politiske kandidater, med hinanden, politikere og eksperter i løbet af nogle dage, og i forbindelse hermed registrere deres meninger før, under og efter denne proces. Hermed er folkehøringer (1) et forslag til en demokratisk nydannelse og (2) et empirisk eksperiment, der søger at bevæge sig ud over den lænestolsempiri, som megen politisk teori lider under. Hent rapporten med tekster, vejledning og eksempler her.

 

 • SDG Storytelling – IFLA
  The Libraries and the Sustainable Development Goals (SDGs) – a storytelling manual is a guide for librarians and library advocates to support you in your advocacy efforts. The Library Map of the World (LMW) team have compiled some tips and useful information to help you write compelling stories about your library activities, projects and programmes, and their impact on communities.

undervisning
forløb, kurser, den grønne rygrad, DR…

 • DR Skole
  Temaet Verdensmål.nu er rettet mod indskolingens 1.-3. klasse og mellemtrinnets 4.-6. klasse og tager udgangspunkt i forenklede Fælles Mål for natur/teknologi og dansk.

 • ekurser.nu – bæredygtighed
  eKurser.nu er en portal, der samler små kurser om hverdags-it.  Med kurserne kan du lære at udnytte services, som stilles til rådighed på internettet. Med portalen vil bibliotekerne give dig overblik over og indgang til it-kurser, som du kan prøve, lige når du har brug for det, og når det passer dig.

 • Et grønnere klima NY

  Et grønnere klima er et klimaundervisningsprojekt om naturbaserede løsninger. I projektet udvikles og lanceres en række elevaktiverende, virkelighedsnære og løsningsorienterede undervisningsmaterialer til de fællesfaglige forløb i naturfagene i udskolingen. Materialer og aktiviteter udvikles i tæt samarbejde mellem forskere, didaktikere og lærere for at sikre relevante materialer af høj faglig kvalitet baseret på den nyeste forskningsviden.

 • Hele verden i skole

  Global Campaign for Education (GCE) er en international kampagne, hvor Oxfam IBIS og Red Barnet arrangerer den danske del, Hele Verden i Skole. Gode animationsfilm mm. om verdensmålene.

 • Klimaambassaden
  Undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed til folkeskolens udskoling og ungdomsuddannelserne. Udviklet af CONCITO/Klimaambassaden og Grøn Vision (DTU).
 • PLIX
  The
  Public Library Innovation Exchange (PLIX) develops creative STEAM learning experiences based on MIT Media Lab research and designed for the public library setting. Bl.a. Aarhus Bibliotekerne samarbejder løbende med PLIX, Ballerup Bibliotekerne har arbejdet med Satellit- og Urban Ecology projekterne. Forløbne er lige til at gå til, nogen kræver dog Makerspace/FAB LAB skills.
 • Red barnet – vores verdensmål – ret til fremtiden
  Vores 
  Verden – Ret til Fremtiden består af 3 moduler, som er tilrettet henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingen. Modulerne hænger sammen. Derfor skal der startes med modul 1, hvorefter modul 2 og 3 gennemføres. Tidsforbruget ved hvert enkelt modul kan varieres. Det overordnet mål med materialet er, at børn opnår et grundlæggende kendskab til Verdensmålene, og at de samtidig får en følelse af, at de selv kan engagere sig og blive forandringsagenter, og dermed være med til at sikre, at Verdensmålene opnås.
   
 • Sex og Samfunds undervisningsmaterialer
  Når du underviser dine elever i emner som rettigheder, køn, seksualitet og seksuel sundhed bidrager du til opnåelsen af FN’s verdensmål i 2030. Du vil på undervisningsforløb om disse emner her på Underviserportalen kunne læse i forløbsbeskrivelsen, hvilket mål forløbet især knytter sig til.

   

 • Sæt verdensmålene i bevægelse

  Med projektet “Verdensmål i bevægelse” har Dansk Skoleidræt udarbejdet 30 lærings- og aktivitetsmoduler inden for syv udvalgte verdensmål. Der er noget for alle klassetrin, og modulerne kan anvendes enkeltvis, når det passer ind i klassens skema, eller gennem en hel temauge sat af til formålet.

 • Verdensmål med normerne
  “Verdensmål med nomerne” består af et aktivitetsmateriale med vejledning og kopimateriale. Nomer-universet passer godt ind i FN’s verdensmål, fordi historierne handler om, at løse udfordringer kreativt, at finde sine egne styrker, at passe på hinanden og om fællesskab. Ved at bruge fortællingen til formidling kan vi opbygge et univers, hvor vi kan være kreative og have det sjovt, samtidig med, at vi ”gør” verdensmålene med børnene. Materialet er lige til at gå til, uanset om I har arbejdet med FNs verdensmål før eller det er allerførste gang. Formålet med materialet er at skabe en læringsramme for arbejdet med FNs verdensmål, der tager udgangspunkt i nogle af de billebøger, vi ved børnene elsker allerhøjest.
 • Verdensmålene.dk
  Digitalt læringssite til ungdomsuddannelserne, udviklet af UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke.
 • Verdenstimen
  Verdenstimen.dk samler det bedste undervisningsmateriale om verden og Verdensmålene og giver lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelser mulighed for at give deres undervisning globalt perspektiv. 

 

verdensmål i bibliotekerne
projekter, litteraturlister, eksempler…

 • Bæredygtig litteratur
  Bøger om Verdensmålene og bæredygtig udvikling (Herning).

 • Børnefolkemødet
  Herning Bibliotekerne og Center for Børn og Læring har, sammen med en lang række samarbejdspartnere, skabt et program, som vi håber, I vil finde interessant. Ligesom de foregående år, fokuserer Børnefolkemødets program på to udvalgte verdensmål. I 2022 er disse valgt.

 • EBLIDA – European Report on Sustainable Development Goals and Libraries
  Den europæiske biblioteksforening, EBLIDA, har udgivet to rapporter under titlen ”Sustainable Development Goals and Libraries”. Den første rapport fra 2020 linker de 17 verdensmål til bibliotekernes indsatser på det pågældende område. Rapport nr 2 fra 2022 (i samarbejde med nationalbiblioteket i Riga) giver et mere konkret billede af hvordan SDG biblioteksaktiviteter er organiseret i Europa og en understregning af, at der er stor forskel på tværs af lande, når vi taler om verdensmål og bibliotekernes arbejde med denne agenda.

   

 • Herning Bibliotekerne

  Hvordan passer vi bedre på klimaet og hinanden? Hvordan mindsker vi fattigdom i verden og sikrer kvalitetsuddannelse til alle? Disse spørgsmål og mange flere har vi på Herning Bibliotekerne sat på dagsordenen, og vi ønsker at belyse dem fra mange forskellige vinkler – via foredrag, arrangementer, tips til litteratur og meget mere. Følg med her og få ny viden om FN’s verdensmål og inspiration til et mere bæredygtigt liv i hverdagen.

 • KULTUR FOR ALLE – Centralbibliotekernes temaspor
  I temasporet Kultur for alle arbejder vi for at understøtte folkebibliotekerne i at sikre borgeres ligeværdige muligheder for at deltage i kulturelle fællesskaber og ligeværdigt udbytte af samlingen og viden. Dvs. lige adgang og udbytte uanset alder, etnicitet, køn, seksualitet, religion, sprog, funktionsevner og/eller socioøkonomiske vilkår. Temasporet kobler sig til FNs overordnede målsætning ”Leave no one behind”. Vi skal i et ligeværdigt samarbejde i temasporet udvikle ny viden og metoder for, hvordan bibliotekerne aktivt kan arbejde for at blive mere relevante og inkluderende.

 • Projekter med støtte fra udviklingspuljen

  Verdensmål i UGE 17 – lokal samskabelse: Tønder Bibliotek, Esbjerg Bibliotek, Nyborg Bibliotek, Middelfart Bibliotek. M.fl. Naturdannelse med børn og familier – et modningsprojekt: Aarhus Bibliotekerne. LÆR – FORSTÅ – GRO: 2030 – skove i Frederikssund: Frederikssund Bibliotekerne. Klokkerholm i verdensklasse: Brønderslev Bibliotek.
   

 • Sammen om Verdensmål                                                                                                                    I dette projekt samarbejder Tænketanken Fremtidens Biblioteker med folkebiblioteker i otte kommuner om at inddrage borgere i lokale fællesskaber. Vi har især fokus på borgere, der har rundet 60 år, da der allerede er mange gode tiltag for børn og unge. Mere konkret skal projektet styrke bibliotekerne i at engagere og involvere målgruppen 60+ i verdensmålsarbejdet ved at facilitere lokale handlefællesskaber omkring FN´s verdensmål.

   

 • Silkeborg Bibliotekerne
  Hvordan passer vi bedre på naturen? Hvordan forhindre vi, at klimaforandringerne løber løbsk? Hvordan skaber vi et bæredygigt samfund? FNs 17 verdensmål sætter kursen mod en mere bæredygtig fremtid for os alle. Men hvis vi skal i mål i 2030, kræver det, at alle er med. Derfor er Silkeborg Bibliotekerne gået ind i kampen for verdensmål og en bedre fremtid. For at oplyse, aktivere og skabe løsninger sammen med borgerne. Her på siden kan du læse mere om verdensmål, bibliotekets aktiviteter og hvad vi selv vil gøre for at være mere bæredygtige.

 • Svendborg Bibliotek
  Svendborg Biblioteks strategi for bæredygtighed: Svendborg Bibliotek vil sammen med Svendborg Kommune og andre relevante aktører være en aktiv medspiller og tage del i arbejdet for en mere bæredygtig verden. Arbejdet for bæredygtig udvikling skal afspejles i vores virke og aktiviteter rettet såvel udad mod borgerne som indad mod vores organisation.

 • Vejle Bibliotekerne
  Inspirationsside om klima og FN verdensmålene for bæredygtig udvikling. Med fokus på danske og lokale emner.

 • Verdensrummet – Aarhus Bibliotekerne

  Her finder du Aarhus Bibliotekernes aktiviteter omkring Verdensmål. Biblioteket er en bæredygtig deleplatform med fri og lige adgang til viden, kultur, debat, inspiration, fællesskaber og handlekraft – alt hvad vi skal bruge for at skabe fælles handling for en bæredygtig fremtid.

verdensmål i dk
samarbejdspartnere, folkemøder, naturen, netværk…

 • 2030 Skoler

  2030 SKOLER er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen. Dermed bidrager skolerne til, at eleverne bliver bedst muligt klædt på til en bæredygtig fremtid. 

  • Bliv en del af samtalen

   Som en del af at være et samlingspunkt for den grønne omstilling i Danmark inviterer Læderstræde 20 løbende til events. De vil samle forandringsaktører, beslutningstagere og interesserede på tværs af klima og bæredygtighed. Formatet vil være en blanding af oplæg, dialog og debat.

  • CRAFTIVISM
   Sammen med 15 udvalgte ungdomsskoler skal Ungdomsskoleforeningen og projektpartnerne Re:Wair og PlanMiljø understøtte unge i kampen om en skabe en grønnere verden – Unges kamp for en mere bæredygtig modebranche.

  • DK2020
   DK2020 giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. I alt 95 danske kommuner er en del af DK2020-projektet, hvor de følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden.

    

  • DN.dk NY
   Find lokale samarbejdspartnere her i oversigten.

  • Folkemødet på Bornholm
   På folkemødet samles borgere og beslutningstagere og hundredvis af organisationer til demokratiske debatter om vores fælles samfund. Den 15.-17. juni mødes vi og dyrker samtalen og fællesskabet. Her kan du læse mere om hvordan du/i selv kan deltage. UGE17 og DB2030 deltager med bl.a. debat.

    

  • Friluftsrådet NY
   Find lokale samarbejdspartnere her.

   

  • Grønne Nabo Fællesskaber
   Grønne Nabofællesskaber har til formål at skabe lokalt netværk for omstillingsinteresserede folk og familier. Vi ønsker at hjælpe folk til at finde grønne, klima, biodiversitets og miljø interesserede ligesindede der hvor de bor og få endnu flere bæredygtige aktiviteter ud i lokalsamfundet. Vi ved, at det er nemmere at leve bæredygtigt, når man er en del af et grønt fællesskab, og med Grønne Nabofællesskaber gør vi det muligt for alle at indgå i et grønt fællesskab. Det handler om at inspirere andre og blive inspireret af andre til gode grønne løsninger.

   

  • Grønne værksteder – Vedvarende Energi NY

   Vedvarende Energi har bidraget til at opstarte fire grønne værksteder og borgergrupper, der på forskelig vis arbejder med klima og bæredygtige i deres lokalsamfund. Grupperne består af (primært) mænd 60+ med interesse for klima, miljø, teknik og natur. Alle grupper har etableret reparations-værksteder, i Stevns tilbyder dee vejledning om energirenovering, gruppen på Samsø arbejder på at etablere naturstier og shelters rundt omkring på øen, i Stubbekøbing laver de fællesspisning og sanketure, i Ballerup har de åbent værksted og Gundsømagle laver de kreative projekter med genbrugte tekstiler.

  • Klimafolkemødet
   Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september. Formålet med Klimafolkemødet er helt enkelt at inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Bibliotekerne har hvert år sit eget telt centralt på folkemødet.

    

  • Naturmødet
   Naturmødet er naturens eget folkemøde. 30.000 besøgende. 500+ debatter, samtaler og aktiviteter. 70 stande. Her mødes alle vi som elsker naturen, bruger den, interesserer os for den, ved noget om den, bestemmer over den, lever eller spiser af den. Eller som bare er nysgerrige og vil vide mere om den. Over 3 dage udveksler vi holdninger, viden og naturglæde. Vi taler, lytter, debatterer og oplever. Og når vi tager hjem, er vi blevet lidt klogere – både på naturen, hinanden og os selv.

    

  • Repair Café Danmark NY
   Repair Cafe Danmark er en non-profit forening med danske Repair Cafeer i hele landet. Alle arbejder 100% frivilligt i de lokale afdelinger. Foreningens formål er at facilitere og motivere frivillige, forbrugere, foreninger og kommuner til afholdelse af og deltagelse i Repair Cafeer og derved reducere affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om og lyst til grøn omstilling.

    

  • RE:WAIR NY

   Vi er en gruppe unge med en mission om at bekæmpe tekstilaffald og give nyt liv til kasserede tekstiler. Non-profit foreningen RE:WAIR blev stiftet i 2020 og har til formål at skabe en bevægelse, hvor ungdommen kan samles og tage kampen op mod fast fashion og tøjspild. Vi arbejder for en mere bæredygtig tekstil- og modebranche ved at give ungdommen viden og værktøjer samt danne fællesskab omkring kampen mod tekstilaffald og tøjspild. 

  • UBU – Uddannelser for Bæredygtig Udvikling

   For at skabe et mere bæredygtigt samfund er der brug for bæredygtig uddannelse. Uddannelse er nøglen til – og en forudsætning for – at skabe et bæredygtigt samfund, fordi uddannelse udvikler og kvalificerer vores tanker om og ageren i verden. En arbejdsgruppe på 12 har udarbejdet et forslag til en sådan handleplan, og det bakkes nu op af 24 organisationer.